IASWECE

IASWEWE_TYPE_LEFT_LOGO_GOLD

International Association for Steiner/Waldorf Early Childhood Education” (toliau IASWECE) – tai tarptautinė organizacija, vienijanti nacionalines ikimokyklinės Valdorfo pedagogikos įstaigų asociacijas. Lietuvos Valdorfo vaikystės inciatyvų asociacija” ( LVVPIA) taip pat yra šios organizacijos narė.

Mūsų asociacija vienija visus žmones ir iniciatyvas, kuriems svarbi Valdorfo pedagogika. Mes norime tarnauti vaikystei kartu dirbdami dvasinėje, teisinėje, ekonominėje srityse, ruošdami pedagogus, gebančius bendradarbiauti su tėvais ir mus supančia visuomene. Tarptautinio lygio bendardarbiavimas, peržengiantis visus kalbinius, politius, religinius barjerus – tai neįkainojama patirtis. Dalinantis patirtimi kyla nauji, aktualūs klausimai, vyksta atsinaujinimas ir tolesnis vystymasis. Taip vystimosi impulsai ir aktualijos pasiekia daugumą iniciatyvų visame pasaulyje. “           Dr. Helmut von Kügelgen – vienas iš IASWECE įkūrėjų.

Ši asociacija – tai pasaulinio Valdorfo pedagogikos judėjimo dalis. Ji vienija tuos, kurie gina ir saugo vaikystę – esminį asmenybės formavimosi laikotarpį –Valdorfo pedagogiką siūlydami kaip atsaką į vis labiau vaikystę išnaudojančius, materialistine pasaulėžiūra paremtus kultūrinius-pedagoginius impulsus.

IASWECE rūpinasi ikimokyklinės Valdorfo pedagogikos vystimusi, kokybe ir atsinaujinimu visame pasaulyje.

IASWECE tikslai:

  • Sudaryti galimybes susitikti ir dirbti kartu kolegoms iš viso pasaulio. Organizuoti seminarus, mokymus, susitikimus, darbo grupes.
  • Užtikrinti darbo su mažais vaikais kokybę ir saugumą nuolatos gilinantis ir atnaujinant savo žinias, įkvėpimo semiantis iš Valdorfo pedagogikos.
  • Sudaryti tęstinių studijų, įgyjant Valdorfo pedagogo profesiją, ir postudijinio mokymosi galimybes.
  • Aktyviai prisidėti prie mokslinių tyrimų, nagrinėjančių vaikystei svarbius klausimus.
  • Skatinti bendradarbiavimą su tėvais, kolegomis ir institucijomis,besirūpinančiomis vaikais.
  • Saugoti ir ginti Valdorfo/Štainerio pedagogikos vardą, susijusį su ikimokykline pedagogika.
  • Skleisti informaciją apie mokslinius tyrimus, studijas, leidinius ir kt. literatūrą, susijusią su Valdorfo pedagogika.
  • Teikti padagoginę ir finasinę paramą projektams visame pasaulyje.

Ši organizacija gyvuoja šalių-narių, rėmėjų lėšomis ir renginių metu gautų pajamų dėka. Taip, kaip sveika širdis perskirsto kraują visam organizmui, taip šios organizacijos valdyba (Council), sudaryta iš šalių narių deleguotų atstovų, rūpinasi, kad surinkti pinigai pasiektų tas šalis ir tuos projektus, kurie šiuo metų be paramos negalėtų vykti. Tokią paramą gavo ir Lietuva 2016-2018 ir 2020-2024 metų Valdorfo auklėtojų studijoms organizuoti. 

IASWECE dirba koleginiu principu, sprendimai piimami bendru sutarimu.

IASWECE valdyba(Council)– tai aukščiausias šios organizacijos organas, kuris priima visus strateginius sprendimus. Šalies darželių asociacija, tapdama IASWECE nariu, įsipareigoja du kartus per metus siųsti savo šalies atstovą į valdybos posėdžius. Lietuvai šiuo metu atstovauja Rasa Ragauskaitė Driukienė ( el. paštas rasaragauske@yahoo.com).

Kasdieniais IASWECE darbais rūpinasi koordinacinė grupė, kurią sudaro trys iš valdybos išrinkti atstovai. Kontaktai

Plačiau skaitykite:  http://www.iaswece.org/index.aspx


IASWECE NAUJIENLAIŠKIAI

IASWECE Newsletter

atnaujinta 2020 11 16