VALDORFO GRUPĖS KRITERIJAI

Valdorfo grupės ir grupės, taikančios Valdorfo pedagogikos elementus, kriterijų aprašas

Šis aprašas parengtas remiantis Netradicinio ugdymo koncepcija (ŠMM, 2010 m. kovo 5 d. Nr. V-299), Ikimokyklinio ugdymo mokyklos vidaus audito metodika ( ŠMM, 2005 m. liepos 22 d. Nr. ISAK-1557), Ikimokyklinio ugdymo kokybės samprata (Švietimo problemos analizė, 2012 m. rugsėjis Nr. 13 (77) bei Tarptautinės Šteinerio/Valdorfo ankstyvosios vaikystės pedagogikos Asociacijos (IASWECE) medžiaga ir gali būti taikomas kaip rekomendacija, siekiant į(si)vertinti grupės veiklą Valdorfo pedagogikos aspektu.
Šiais kriterijais siekta apibrėžti kas yra ikimokyklinio ugdymo grupė, taikanti Valdorfo pedagogikos elementus ir kuo ji skiriasi nuo Valdorfo grupės. Pateikiami kriterijai yra išskirti vertinant (ugdymo) proceso kokybę ir ją lemiančius veiksnius: Programos ypatumus, Grupės (ir patalpos) charakteristiką ir Pedagoginio personalo charakteristiką1. Dalis kriterijų išskiriami vertinant ir struktūros kokybę.
Šis kriterijų aprašas yra skiriamas ugdymo įstaigoms ir kitoms iniciatyvoms, dirbančioms pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas ir turėtų būti taikomas laikantis objektyvumo principo, atsižvelgiant ir vertinant kontekstą.

Darbo grupė: Jūratė Tatolytė, Kauno Valdorfo darželis „Šaltinėlis“, LVVPIA valdybos narė, Audra Liaudanskienė, Kauno Valdorfo darželis „Šaltinėlis“, LVVPIA valdybos narė , Milda Račiūnaitė, Vilniaus lopšelis-darželis „Pasaka“, Rasa Saltonienė, Mažeikių lopšelis –darželis „Pasaka“, LVVPIA narė, Stasė Pučkorienė, Mažeikių Pasakos lopšelis –darželis, LVVPIA narė, Vaida Noreikienė, Kauno lopšelis-darželis „Giliukas“, LVVPIA narė, Vida Bakutienė, Kauno lopšelis –darželis „Pagrandukas“, LVVPIA narė. Pasiūlymus e-paštu teikė Virginija Čėsnienė, Šilutės lopšelis-darželis „Pušelė“
Programos ypatumai


SRITIS – Teorinis grupės veiklos pagrindas


KRITERIJAI – Valdorfo grupės darželyje

• Pedagogai vadovaujasi filosofine (antroposofija) samprata
• Pedagogai baigę tęstinius Valdorfo pedagogikos kursus
• Tėvai susipažinę su esminiais Valdorfo pedagogikos principais ir laikosi vienodų ugdymo principų darželyje ir šeimoje: organizuojami įvadiniai paskaitų ciklai tėvams, rengiamos konsultacijos, grupės susirinkimuose gilinamasi į Valdorfo pedagogikos esmę.

KRITERIJAI – Grupės, taikančios Valdorfo pedagogikos elementus

• Susipažinę su filosofine (antroposofija) samprata
• Pedagogai lanko Valdorfo pedagogikos kursus, seminarus, mokosi iš kolegų
• Tėvai supažindinti su esminiais Valdorfo pedagogikos principais, taikomais elementais ir jų prasme

SRITIS – Organizacinė struktūra


KRITERIJAI – Valdorfo grupės darželyje

• Grupės savarankiškumas, priimant sprendimus vidaus veikloje: planuojant ugdymo turinį, pasirenkant bendradarbiavimo su šeima formas
• Grupės „suverenitetas“ visos ugdymo įstaigos kontekste
• Grupės modelis: mišraus amžiaus vaikų grupė, bendradarbiavimas tarp pedagogų, vienodi ugdymo tikslai ir principai tarp darbuotojų
• Valdorfo grupės veikla deklaruojama įstaigos pagrindiniuose dokumentuose: ugdymo
programoje, veiklos plane, mokytojų tarybos posėdžių protokoluose ir t.t.
• Ryškus tėvų vaidmuo grupės gyvenime (bendradarbiavimas, dalyvavimas grupės
veikloje, kolegialus sprendimų priėmimas ir t.t.)

KRITERIJAI – Grupės, taikančios Valdorfo pedagogikos elementus

• Grupės savarankiškumas pasirenkant taikomus elementus
• Valdorfo principai nuosekliai pastoviai atsispindi grupės veiklos planavime
• Grupės modelis: bendradarbiavimas tarp pedagogų, siekiant vienodų ugdymo tikslų ir
principų tarp darbuotojų
• Aktyvus tėvų palaikymas
• Grupės, taikančios Valdorfo pedagogikos elementus veikla deklaruojama įstaigos
pagrindiniuose dokumentuose: ugdymo programoje, mokytojų tarybos posėdžių
protokoluose ir t.t.

SRITIS – Ugdymas/ugdymo turinys


KRITERIJAI – Valdorfo grupės darželyje

Taiko ne mažiau kaip 80 proc. nurodytų kriterijų

• Pagrindinis principas: Pavyzdys –pamėgdžiojimas
• Metų/savaitės/dienos ritmas
• Vaiko stebėjimas ir aptarimas
• Ugdymo priemonės (natūralios meninei veiklai: vaškinės kreidelės, akvarelė, pieštukai, vilna ir kt.)
• Priemonės „darbinei“ veiklai, amatams – audimo staklelės, staliavimo, maisto gamybai ir kt.
• Ritualai, tradicijos, šventės
• Pakankamai laiko skiriama laisvam kūrybiniam žaidimui
• Prasminga veikla: amatai, daržininkystė, maisto gamyba, žygiai ir kt.

KRITERIJAI – Grupės, taikančios Valdorfo pedagogikos elementus

• Pagrindinis principas: Pavyzdys –pamėgdžiojimas
• Vaiko stebėjimas ir aptarimas
• Ugdymo priemonės (natūralios meninei veiklai: vaškinės kreidelės, akvarelė, pieštukai, vilna ir kt.) pasirinktinai
• Priemonės „darbinei“ veiklai, amatams – audimo staklelės, staliavimo, maisto gamybai ir kt. pasirinktinai
• Ritualai, tradicijos, šventės
• Pakankamai laiko skiriama laisvam kūrybiniam žaidimui
• Prasminga veikla: amatai, daržininkystė, maisto gamyba, žygiai ir kt.

Pedagogo charakteristika


SRITIS – Pedagogas


KRITERIJAI – Valdorfo grupės darželyje

• Pedagoginis išsilavinimas, atitinkantis steigėjo keliamus reikalavimus
• Pedagogo laisva valia, pasirenkant Valdorfo pedagogiką
• Bent vienas iš pedagogų baigęs ilgalaikius Valdorfo pedagogikos kursus
• Stažuotės LT ar užsienio Valdorfo darželiuose
• Stebėta kitų pedagogų Lietuvoje praktinė veikla
• Saviugda (savarankiškos literatūros studijos, gebėjimas planuoti savęs tobulinimo procesus ir reflektuoti
• Valdorfo darželio auklėtojos asmeninės savybės
• Valdorfo darželio auklėtojos kompetencija


KRITERIJAI – Grupės, taikančios Valdorfo pedagogikos elementus

• Pedagoginis išsilavinimas, atitinkantis steigėjo keliamus reikalavimus
• Lankomi seminarai arba ilgalaikiai Valdorfo pedagogikos kursai
• Stebėta kitų pedagogų Lietuvoje praktinė veikla
• Saviugda (savarankiškos literatūros studijos, gebėjimas planuoti savęs tobulinimo procesus ir reflektuoti
• Valdorfo darželio auklėtojos asmeninės savybės
• Iš dalies vadovaujasi Valdorfo darželio auklėtojos kompetencijos aprašu ir siekia įgyti
Valdorfo darželio auklėtojos kompetencijas


Grupės charakteristika


Grupės aplinka


KRITERIJAI – Valdorfo grupės darželyje

• Natūralios medžiagos
• „Neperkrauta“ aplinka
• „Valdorfietiškas“ sienų dažymas
• Ramios, švelnios spalvos interjere
• Bendras stalas
• Galimybė gaminti maistą
• „Neišbaigti žaislai“
• Priemonės vaikų kūrybiškumui, laisviems žaidimams (pertvaros, širmelės, megztos juostelės, kaladės, skraistės ir t.t.)
• Metų laikų stalas


KRITERIJAI – Grupės, taikančios Valdorfo pedagogikos elementus

• „Neišbaigti žaislai“
• Priemonės vaikų kūrybiškumui, laisviems žaidimams (pertvaros, širmelės, megztos
juostelės, kaladės ir t.t.)
• Ramios, švelnios spalvos interjere
• Metų laikų stalas


SRITIS – Kiemo aplinka


KRITERIJAI – Valdorfo grupės darželyje

• Yra įrengta vieta daržininkystei, kt. „žemės ūkio darbams“
• Natūralios priemonės statybiniams/kūrybiniams žaidimams (įvairaus dydžio medinės kaladės, šakos, lentos, kibirai, darbo įrankiai)
• Natūralios lauko priemonės laipiojimui (kalnelis, medis, kelmai ir kt.)
• Smėlio zona
• Galimybė išnaudojant artimiausią gamtinę, kultūrinę, istorinę, pažintinę aplinką


KRITERIJAI – Grupės, taikančios Valdorfo pedagogikos elementus

• Smėlio zona
• Natūralios priemonės statybiniams/kūrybiniams žaidimams (įvairaus dydžio medinės kaladės, šakos, lentos, kibirai, darbo įrankiai)
• Natūralios lauko priemonės laipiojimui (kalnelis, medis ir kt. ) pagal galimybes